Statut

Na osnovu odredaba čl. 22. Zakona o udruženjima ( Sl. Glasnik RS 51 2009), a na predlog Upravnog odbora BM, Skupština Bunjevačke matice na svojoj sednici održanoj dana 11. marta 2011. godine donela je

STATUT BUNJEVAČKE MATICE

Član 1.

Oblast ostvarivanja ciljeva:

Bunjevačka matica (u daljem tekstu Matica) je samostalna, interesna, nestranačka i nekonfesionalna nevladina, neprofitna organizacija – jedinstvena institucija Bunjevaca u Republici Srbiji (u daljem tekstu Srbija) sa posebnim nacionalnim opredeljenjem u kome se dobrovoljno udružuju i okupljaju Bunjevci, kao i ostali građani u Srbiji i naši sunarodnici u inostranstvu u cilju ostvarivanja, ispoljavanja i očuvanja kolektivnih interesa i prava Bunjevaca koji žive u Srbiji njihove zaštite i unapređenja.

Član 2.

Matica je neposredni pravni sledbenik Bunjevačke matice osnovane u Subotici 1934. godine, a koja je sa radom prestala 1938. godine. Obnovljena je 10.09.1995. godine na Osnivačkoj skupštini i upisana u registar udruženja društvenih organizacija i političkih organizacija kod Saveznog ministarstva pravde kao društvena organizacija pod br.2/2-145/4–1995-02 od 09.11.1995 godine i 3/1-219/4–998-07 od 07.08.1998. godine u listu br: 395 pod rednim brojem 612.

Član 3.

Osnovni ciljevi Matice su sledeći:

izražavanje, negovanje i očuvanje nacionalnog identiteta Bunjevaca u Republici Srbiji, posebno u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, umetnosti i informisanja, – briga o životnim potrebama i interesima Bunjevaca u najširem humanitarnom smislu: za slobodu, ravnopravnost, socijalnu pravdu i demokratiju, – zalaganje za ostvarivanje ravnopravnosti naroda i nacionalnih manjina Republike Srbije u svim sferama društvenog života na osnovama jednakosti svih građana i osvedočenog osećanja zajedništva, – razvijanje, jačanje i produbljivanje društvene, naročito kulturne saradnje Bunjevaca sa svim nacionalnim zajednicama u Republici Srbiji i sa odgovarajućim institucijama i udruženjima, – razvijanje kulturnih veza sa odgovarajućim institucijama i udruženjima u inostranstvu, posebno gde žive pripadnici naše nacionalnosti.

Član 4.

Uloga Matice se sastoji u radu na doslednom ostvarivanju odredaba Ustava Republike Srbije u oblasti realizacije: – prava Bunjevaca na očuvanju svoga imena i identiteta kao naroda, – prava Bunjevaca na obrazovanje, – prava na očuvanje i unapređivanje bunjevačkog jezika, – prava na negovanje i očuvanje kulture i etnografske baštine Bunjevaca, – prava na umetničko stvaralaštvo na bunjevačkom jeziku i naučna istraživanja, etnogeneze imena Bunjevac i drugih pitanja od značaja za Bunjevce. – prava na odgovarajuća učešća u izabranim organima vlasti i saradnju u pitanjima od neposrednog interesa za Bunjevce.

Član 5.

Ciljevi i zadaci Matice ostvaruju se:

putem organa Matice, – saradnjom sa Nacionalnim savetom bunjevačke nacionalne manjine u oblastima, obrazovanja, službene upotrebe jezika,kulture i informisanja, – organizovanjem raznih delatnosti u oblasti obrazovanja, nauke i kulture, – organizovanjem akcija i manifestacija u svim sferama kulturnog života Bunjevaca, – organizovanjem i obeležavanjem značajnih godišnjica i jubileja značajnih ličnosti, – izdavanjem knjiga, glasila brošura, i drugih publikacija (šifra delatnosti 22110) i izdavanje časopisa i sličnih periodičnih izdanja (šifra delatnosti 22130), – moralnom i materijalnom podrškom učenicima i studentima, radi obezbeđenja stručnih kadrova.

Član 6.

Matica može biti osnivač pravnog lica čiji je upis u registar obuhvaćen zakonom sa ciljem i mogućnostima ostvarivanja potrebnih finansijskih sredstava za osnovnu delatnost Matice. Matica može osnivati podružnice, odelenja, odbore i sekcije u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 7.

Matica je udruženje osnovano na osnovu Zakona, Osnivačkog akta i ovog Statuta Ciljevi i zadaci se realizuju shodno članu 3. i 5. ovog Statuta.

Član 8.

Naziv Matice glasi:
– na srpskom jeziku – ćiriličnim pismom je : БУЊЕВАЧКА МАТИЦА – skraćeni naziv Matice na srpskom jeziku je : БМ – na jeziku bunjevačke nacionalne manjine (u daljem tekstu bunjevačkom jeziku) – latiničnim pismom je ; BUNJEVAČKA MATICA – skraćeni naziv Matice na bunjevačkom jeziku je : BM – sedište Matice je u Subotici, Korzo 8. – Matica deluje na teritoriji Republike Srbije, kao i u svim državama gde žive Bunjevci.

Član 9.

Matica je pravno lice sa pravima i obavezama i odgovornostima određenim Ustavom, zakonima i ovim Statutom.

Član 10.

Pečat matice:

Matica ima pečat okruglog oblika prečnika 35 mm na njemu je tekst: na srpskom – ćiriličnim pismom: БУЊЕВАЧКА МАТИЦА СУБОТИЦА – na bunjevačkom latiničnim pismom: BUNJEVAČKA MATICA SUBOTICA. – Matica koristi bunjevačku zastavu i grb. – Matica ima amblem na kome je ucrtana otvorena knjiga sa upisanim inicijalima Bunjevačke matice BM ispod je upisana godina osnivanja OSN 1934.

Član 11.

Član Matice može da bude svaki Bunjevac, i drugi građanin bez obzira na nacionalnu pripadnost kao i svaki Bunjevac iz druge države u kojoj živi i koji se zalaže za ostvarivanje ciljeva i zadataka Matice.

Član 12.

Članovi Matice mogu biti:

a) redovni – koji plaćaju članarinu.
b) pomažući – donatori.
c) počasni koji ne plaćaju članarinu.
Pomažući i počasni članovi postaju odlukom Skupštine u smislu člana 23. alineja 8. Ovog Statuta, a prava i odgovornosti jednaka su svim članovima Matice prema čl. 16; 17. i 18. ovog Statuta.

Član 13.

Član Matice se postaje popunjavanjem i potpisivanjem pristupnice , uplatom članarine, upisom u evidenciju, verifikacijom od strane Glavnog odbora i dodelom zvanja počasnog člana. Zvanje počasnog i pomažućeg člana Matice može dobiti lice iz redova naučnih i društvenih radnika, umetnika, kao i lica koja su značajnim donacijama, ličnim svojim ugledom, radom i aktivnošću doprineli ugledu i afirmaciji Matice. Član Matice ima člansku kartu.

Član 14.

Članstvo u Matici prestaje:

a) istupanjem,
b) neplaćanjem članarine više od jedne godine,
c) isključenjem,
d) smrću,
e) poništavanjem povelje ili priznanja počasnog člana.

Član 15.

Član Matice može biti isključen u slučaju da deluje suprotno ciljevima i zadacima Matice i svojim ponašanjem narušava ili ugrožava ugled Matice. Odluku o tome donosi Glavni odbor Matice. Isključeni član ima pravo žalbe. Žalba se podnosi skupštini Matice putem glavnog odbora Matice. Odluka na skupštini je konačna.

Član 16.

Prava članova Matice:

– da biraju i da budu birani, – da učestvuju u radu i javnim akcijama koje organizuje Matica, – da iznose svoje stavove i predloge u vezi sa radom Matice, da stavljaju primedbe, napomene, kritike na rad organa Matice, – da predlažu nove članove, – da koriste pogodnosti članstva određenih od strane Glavnog odbora Matice, – da vrše i druga prava u skladu sa zakonom i ovim Statutom i drugim opštim aktom.

Član 17.

Članovi Matice imaju sledeće dužnosti:

– da se drže odredbi Statuta i odluka organa Matice i da izvršavaju zadatke koje iz njih proističu,
– da učestvuju u delatnostima Matice,
– da odgovorno izvršavaju zadatke,
– da redovne plaćaju članarinu,
– da čuvaju ugled Matice.

Član 18.

Članovi Matice koji su primili određeni zadatak odgovorni su za njegovo izvršenje organu ili ovlašćenom licu, koji im je zadatak poverio.

Član 19.

Organi Matice su:

Skupština,
Glavni odbor,
Nadzorni odbor,
predsednik Matice

Član 20.

Skupština Matice

Najviši organ Matice je Skupština, koju čine svi članovi Matice. Skupština može biti redovna ili vanredna. Redovna skupština se održava najmanje jednom godišnje, a vanredna po potrebi, na osnovu odluke Glavnog odbora, Nadzornog odbora ili kada to zatraži najmanje 30 članova Matice. Skupština Matice se saziva putem sredstava informisanja i pozivanja.

Član 21.

Skupštinu otvara predsednik Bunjevačke matice. Skupštinu vodi radno predsedništvo, koje se bira na početku zasedanja pre usvajanja dnevnog reda. Radno predsedništvo čine predsednik i najmanje dva člana predsedništva. O radu skupštine vodi se zapisnik. Zapisnik vodi zapisničar koji se bira na početku sednice.

Član 22.

Redovna i vanredna Skupština može punopravno da odlučuje kada je na sednici prisutno najmanje 50 članova. Ako na Skupštini nije prisutno 50 članova Matice, Skupština se odlaže za vreme od 30 minuta. Ako ni u roku od 30 minuta ne bude prisutno 50 članova Matice, Skupština se može održati u koliko bude prisutno najmanje 30 članova Matice. Odluka je doneta ako je za istu glasalo više od polovine prisutnih članova. Glasanje može da bude javno ili tajno, o čemu se članovi izjašnjavaju pre pristupanja glasanju.

Član 23.

Skupština Matice:

– donosi Statut Matice, menja ga i dopunjuje,
– odlučuje o statusnim promena Matice
– utvrđuje programske osnove za delovanje Matice, a prema potrebi i druga normativna akta,
– bira predsednika Matice, tri podpredsednika, sekretara, članove Glavnog odbora, Nadzornog odbora i predsednike Odbora za stručan rad.
– razmatra plan rada, finansijski plan Matice, izveštaj o radu, finansijskom poslovanju i završni račun Matice i odlučuje o njima.
– razmatra izveštaj Nadzornog odbora i odlučuje o njemu,
– odlučuje o osnivanju preduzeća i o investicijama za potrebe Matice,
– odlučuje o visini članarine,
– dodeljuje zvanja počasnog i pomažućeg člana Matice, na predlog Glavnog odbora u skladu sa kriterijumima iz člana 13. stav 2. ovog Statuta.
– odlučuje o žalbama na odluke organa Matice,
– dodeljuje povelje i priznanja.
– odlučuje i o drugim pitanjima od značaja za rad Matice.

Član 24.

Glavni odbor

Glavni odbor je izvršni organ Matice. Glavni odbor broji od 9 do 13 članova. Predsednik Matice, podpredsednici i sekretar su po funkciji članovi Glavnog odbora. Predsednik Matice je i predsednik Glavnog odbora Matice. Članovi Glavnog odbora su ravnopravni.

Član 25.

Članovi Glavnog odbora Matice su moralno i materijalno odgovorni za upravljanje imovinom Matice.

Član 26.

Mandat predsednika, podpredsednika i sekretara kao i ostalih članova Glavnog odbora traje 4 godine, sa pravom ponovnog izbora. U slučaju neaktivnosti članovi Glavnog odbora Matice mogu biti opozvani sa funkcije. Odluku o opozivu donosi Glavni odbor, a eventualne žalbe rešava Skupština Matice. Upražnjena mesta članova Glavnog odbora između dve skupštine, Glavni odbor može popuniti kooptiranjem iz redova članova Matice. U slučaju nemogućnosti vršenja funkcije izabranoga predsednika Matice između dve skupštine, vršioca dužnosti predsednika postavlja Glavni odbor do prve naredne skupštine kada će se vršiti izbor. O ovim promenama Glavni odbor Matice izveštava Skupštinu na prvom redovnom zasedanju.

Član 27.

Počasni predsednik Matice

Može postati bivši predsednik koji je svojim izuzetnim radnim doprinosom na poslovima očuvanja kulturnog i nacionalnog identiteta kao i ugledom u narodu dao veliki doprinos afirmaciji Bunjevačke Matice. Imenovanje počasnog predsednika se vrši na Skupštini a na predlog Glavnog odbora. Počasni predsednik prisustvuje sednicama Glavnog odbora prema svom nahođenju, stim da biva obavezno pozivan.

Član 28.

Sednice Glavnog odbora se održavaju po potrebi. Sednice se sazivaju pismenim ili usmenim putem. Sednicu vodi predsednik Matice, a u njegovoj odsutnosti jedan od podpredsednika ili najstariji član Glavnog odbora. Na sednici Glavnog odbora vodi se zapisnik.

Član 29.

Glavni odbor Matice punovažno odlučuje ako je na sednici prisutno više od polovine članova. Punovažna odluka je doneta kada je za nju glasalo više od polovine prisutnih članova odbora. Glasanje se obavlja javno a može biti i tajno ako se za predlog izjasni više od polovine prisutnih članova Glavnog odbora.

Član 30.

Glavni odbor Matice:

– donosi odluke u ime Skupštine između dva zasedanja, značajne za rad Matice,
izuzev odluka u isključivoj nadležnosti Skupštine Matice,
– izvršava odluke Skupštine i kordinira delatnost Matice,
– razmatra rad organa Matice, izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Matice, završni račun Matice, plan rada i finansijski plan Matice,
– priprema predloge izveštaja o radu, finansijskom poslovanju, završnom računu, planu rada i finansijskom planu Matice.
– predlaže izmene i dopune Statuta,
– obezbeđuje ostvarivanje planova Matice, pomaže i koordinira rad i aktivnosti odbora za stručan rad, gradskih, opštinskih i mesnih odbora Matice.
– donosi Poslovnik o svom radu i druga normativna akta u skladu sa ovim Statutom,
– saziva Skupštinu Matice,
– izvršava poslove materijalne i pravne prirode, upravlja celom imovinom i delatnošću Matice,
– odlučuje o prodaji publikacija i izdanja Matice,
– izdaje glasilo Matice, propagandni materijal, bira članove redakcije glasila Matice i drugih publikacija koje izdaje Matica,
– imenuje Glavnog i odgovornog urednika glasila Matice,
– pokreće inicijativu oko predloga za počasne članove i dobitnike povelje i priznanja koje dodeljuje Matica,
– razmatra i druga pitanja iz oblasti delovanja i ostvarivanja ciljeva i zadataka Matice.

Član 31.

Glavni odbor može da formira službu za izvršenje stručnih, administrativnih, finansijskih poslova, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama. Glavni odbor imenuje tehničkog sekretara za izvršenje administrativno tehničkih poslova Matice. Donosi i druge odluke u skladu sa Zakonom,koje se odnose na zasnivanje radnog odnosa i funkcionisanje radne zajednice.

Član 32.

Predsednik Matice:

– predstavlja zastupa i podpisuje akte Matice,
– obezbeđuje zakonitost rada Matice,
– saziva i predsedava sednicama Glavnog odbora Matice,
– stara se o izvršavanju odluka Skupštine i Glavnog odbora Matice,
– kontaktira sa predstavnicima državnih i lokalnih organa i drugih organa i organizacija u zemlji i inostranstvu,
– sarađuje sa Nacionlanim savetom i drugim bunjevačkim institucijama
– stara se o informisanju članova i javnosti o radu Matica,
– izvršava i druge zadatke koje mu je poverio glavni odbor i skupština Matica.
– predsednik za svoj rad odgovara Skupštini Matice.

Član 33.

Podpredsednici Matice pomažu predsedniku u vršenju njegovih prava i dužnosti, a vrše i druge poslove koje im poveri predsednik Matice, a takođe i poslove koje im poveri Glavni odbor Matice u okviru svoje nadležnosti. U slučaju odsutnosti ili sprečenosti predsednika Matice zamenjuje ovlašćeni podpredsednik izabran od strane predsednika.

Član 34.

Sekretar Matice:

– stara se o obavljanju administrativno – tehničkih poslova,
– priprema i usklađuje normativna akta koje donosi Glavni odbor i Skupština Matice,
– potpisuje akta koje ne potpisuje predsednik Matice,
– priprema materijale za sednice Glavnog odbora i Skupštine matice,
– vrši i druge poslove koje mu poveri Glavni odbor i Skupština matice.

Član 35.

Nadzorni odbor je organ koji najmanje jedanput godišnje kontroliše poslovanje Matice , o čemu podnosi izveštaj Skupštini i Glavnom odboru. Nadzorni odbor ima pet članova, i mandat im traje 4 godine, stim da mogu biti ponovo birani. Članovi nadzornog odbora između sebe biraju predsednika. Nadzorni odbor punopravno odlučuje kada je prisutan predsednik i najmanje dva člana. Nadzorni odbor može punopravno da odlučuje i onda kada su prisutni 3 člana u kom slučaju predsednika zamenjuje nastariji prisutan član.

Član 36.

Nadzorni odbor svoj rad vrši samostalno. Nadzorni odbor će izvršit kontrolu poslovanja i na zahtev Glavnog odbora Matice. Ovaj izveštaj se podnosi Glavnom odboru i Skupštini Matice na prvom njenom zasedanju.

Član 37.

Odbori Matice:

Radi uspešnog ostvarivanja ciljeva i zadataka Matice osnivaju se sledeći odbori za stručni rad.

1. Odbor za nauku,
2. Odbor za jezik i obrazovanje,
3. Odbor za muzičku delatnost i folklor,
4. Odbor za književnost,
5. Odbor za dramsku umetnost,
6. Odbor za likovnu umetnost,
7. Odbor za informativnu delatnost,
8. Odbor za istoriju,

Prema ukazanim potrebama Matica može da osniva i druge odbore za stručni rad. Ukoliko se takva potreba ukaže između dva zasedanja Skupštine matice, stručne odbore može osnivati Glavni odbor i imenovati predsednika ovih odbora. Na prvoj sednici Skupštine traži se verifikacija novo formiranih odbora. Poslovnikom i drugim opštim aktima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom odbori mogu urediti svoju organizaciju i način rada.

Član 38.

Odbori za stručni rad rade samostalno, a sa programom i finansijskim potrebama obraćaju se Glavnom odboru Matice. Kada se na Glavnom odboru vodi rasprava o programima i pitanjima iniciranim od pojedinih odbora, predsednik odbora ili onaj koga predsednik odredi, pozivaju se na sednicu Glavnog odbora. Broj članova u odborima nije ograničan i utrđuje se prema stvarnim potrebama. Odbori za stručni rad odgovorni su organu koji ih je osnovao. Radi uspešnijeg ostvarivanja ciljeva i zadataka Matice u mestima gde žive Bunjevci, članovi Matice mogu osnivati gradske, opštinske i mesne odbore Matice. Ove odbore može osnovati najmanje 10 članova koji žive u tom naselju, selu, opštini ili gradu. Ovi odbori deluju kao kulturni centri u mestu gde su osnovani i u okviru svojih mogućnosti ostvaruju osnovne ciljeve i zadatke Matice. Gradski i opštinski mesni odbori mogu u skladu sa statutom da donose pravila o svojoj organizaciji i obimu posla.

Član 39.

Gradski, opštinski i mesni odbori nisu pravna lica.

Član 40.

U mestu gde žive Bunjevci, gde nema uslova za osnivanje odbora, glavni odbor Matice može da imenuje predstavnika i zastupnika Matice. Predstavnici i zastupnici Matice imenuju se na 4 godine. Predstavnici i zastupnici Matice su ovlašćena lica koja imaju pravo da okupljaju nove članove Matice, propagiraju ideje i zadatke Matice.

Član 41.

Organi Matice zavisno od potreba, mogu osnivati sekcije i komisije. Za rukovođenje sekcijom ili komisijom osnivač obavezno imenuje predsednika. Sekcije i komisije za svoj rad odgovaraju organu koji ih je osnovao.

Član 42.

U okviru Matice formira se organizaciona jedinica „Bunjevačka zavičajna biblioteka“ Način rada organizacija, čuvanje i korišćenje bibliotečke građe, reguliše se posebnim pravilnikom.

Član 43.

Materijalna sredstva za ostvarenje aktivnosti Matice obezbeđuje se:
a) Iz članarine
b) Iz dobrovoljnog priloga članova Matice, poklona i donacija
c) Iz prodaje knjiga, publikacija i drugih izdanja Matice,
d) Iz prihoda od sopstvene privredne delatnosti u smislu odredbe čl. 6 Statuta,
e) Iz budžeta Republike Srbije, pokrajinskog, i opštinskog budžeta
f) Putem fondova kulture, nauke, obrazovanja, informisanja i drugih izvora
g) Iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 44.

Materijalna sredstva Matice služe za ostvarivanje ciljeva i zadataka Matice i troše se u skladu sa odlukama Glavnog odbora i Skupštine Matice, shodno usvojenom planu rada i finansijskom planu Matice Za zakonsko raspolaganje materijalnim sredstvima odgovara predsednik Matice ili član Glavnog odbora Matice koga Glavni odbor posebnom odlukom ovlasti.

Član 45.

Rad Matice je javan. Javnost se o aktivnostima Matice informiše putem glasila Matice i putem drugih sredstava informisanja.

Član 46.

Za uspešnije ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka Matica može da sarađuje i da se udružuje sa sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu u skladu sa zakonom. Odluku o tome donosi skupština Matice na redovnom ili vandrednom zasedanju za svaki konkretan slučaj.

Član 47.

Za izuzetne rezultate u ostvarivanju ciljeva i zadatka Matice mogu se dodeljivati priznanja i pohvale. Odluku o tome kao i pravila donosi skupština Matice na predlog glavnog odbora.

Član 48.

Statut, izmene i dopune Statuta Matice donosi skupština Matice. Inicijativu za donošenje novog Statuta, izmenu i dopunu postojećeg Statuta mogu da pokrenu svi organi Matice, kao i pojedini članovi. Inicijativa se podnosi u pismenoj formi Glavnom odboru Matice. U slučaju da Glavni odbor zaključi da ne postoje razlozi za donošenje novog Statuta, izmene i dopune postojećeg Statuta, informiše o tome inicijatora i skupštinu Matice.

Član 49.

Matica prestaje sa radom:

1. kada o tome odluči Skupština Matice,
2. u slučaju statusne promene,
3. u slučaju smanjenja broja članova potrebnih za odlučivanje,
4. stečajem ili likvidacijom,
5. i u drugim slučajevima u skladu sa zakonom.

Član 50.

Inicijativu za prestanak rada Matice mogu podneti svi organi Matice kao i pojedini članovi. Inicijativa se podnosi u pismenoj formi skupštini Matice putem Glavnog odbora. Odluka Skupštine Matice o prestanku rada Matice punovažna je ako je na Skupštini prisutno dve trećine članova Matice, i ako je za prestanak rada glasala većina prisutnih članova.

Član 51.

Predsednik Matice u roku od 15 dana od donošenja odluke o prestanku rada Matice informiše odgovarajuće državne organe radi brisanja iz registra. Pod uslovima i na način predviđenim zakonom prijavu za brisanje iz registra podnosi stečajni upravnik ili likvidator.

Član 52.

Po prestanku rada i poravnanju svih dugova i računa imovina Matice se prenosi na organizaciju ili udruženje Bunjevaca u Republici Srbiji koji imaju isti ili sličan ,program , cilj i zadatak, a u skladu sa Zakonom. Arhiv i dokumentacija Matice u slučaju njenog prestanka rada stavlja se pod zaštitu Gradskog arhiva u Subotici .

Član 53.

Pravo tumačenja ovog Statuta je u nadležnosti Skupštine Matice.

Član 54.

Statut Matice stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine Matice.

Član 55.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Bunjevačke matice od 22.06.1998. godine sa izmenama i dopunama od 25.06.2005. godine i 18.10.2006. godine.

Predsednik Bunjevačke matice
Ivan Sedlak